Adatvédelmi tájékoztató

A dr. Horváth Tímea ügyvéd (székhelye: 3525 Miskolc, Déryné utca 10; „Adatkezelő”) számára kiemelten fontos a személyes adatok legmagasabb szintű védelme.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 EU rendelet („GDPR”) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

A drhorvathtimea.hu internetes címen található weboldal („Weboldal”) böngészése, illetve a hírlevére („Hírlevél”) történő feliratkozás egyúttal a Szabályzat elfogadását is jelenti.

1. Az adatkezelő

1.1.  A Weboldal üzemeltetője és a személyes adatok kezelője azonos.

Adatkezelő megnevezése: dr. Horváth Tímea ügyvéd
Adatkezelő címe: 3525 Miskolc, Déryné utca 10.
Adatkezelő telefonszáma: +36706008088

Adatkezelő e-elérhetősége: [email protected]

Az adatkezelés helye: 3525 Miskolc, Déryné utca 10.

 

2. A Szabályzat hatálya

2.1. A Szabályzat 2019. november 12. napján lép hatályba és az Adatkezelő további intézkedéséig érvényben és hatályban marad.

2.2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

2.3. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelőnél kezelt valamennyi személyes adatra, függetlenül azok megjelenési formájától, illetve fellelési helyétől. A Szabályzat alkalmazandó az adatkezelés összes fázisára. E Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi alkalmazottjára.

3. Általános rendelkezések

3.1. Az adatkezelés célja a Weboldalon szereplő szolgáltatások (kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel, online megkeresések rögzítése, stb.) teljesítése, szerződésben szereplő felek közötti közvetítés, adattovábbítás, kapcsolattartás, a kapcsolódó szerződések vagy egyéb dokumentumok elkészítése, a jogszabályban előírt ügyfélátvilágítás elvégzése, az Adatkezelő esetleges jogérvényesítése és az Adatkezelőre vonatkozó törvényi előírások teljesítése [pl. nyilvántartás vezetése az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. („Ütv.”) alapján].

3.2. A kezelt adatok köre:

– személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, titulus, születési hely, idő, anyja neve, állampolgárság, személyi igazolvány száma és érvényessége, lakcímkártya száma)

– elérhetőség (telefonszám, e-mail cím, állandó lakóhely, tartózkodási hely), valamint

– ügyfelek által önkéntesen megadott egyéb adatok az adott jogügylet jellegétől függően és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben.

4. A személyes adatok kezelésének jogalapjai

4.1. A személyes adatok kezelésének jogalapja a következők:

 1. a) Az érintett önkéntes hozzájárulása: az érintett tájékozott hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
 2. b) Törvényi előírás: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze. Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra vagy a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken.
 3. c) Szerződés: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 4. d) Közhatalmi jogosítvány gyakorlása: az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 5. e) Létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés: az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.
 6. f) Jogos érdeken alapuló adatkezelés: az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

4.2. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott célokból különleges adatot kizárólag abban az esetben kezel, amennyiben azt az ügyfelek önkéntesen megadták a részére, minden esetben az adott jogügylet jellegétől függően és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben.

5. Az ügyvéd titoktartási kötelezettsége

5.1. Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az Adatkezelő, mint az ügyvédi tevékenység gyakorlója, e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást. Ha az Ütv. eltérően nem rendelkezik, az Adatkezelő köteles az ügyvédi titkot megtartani. E titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvédi titkot tartalmazó iratra vagy más adathordozóra is.

5.2. Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának titoktartási kötelezettsége független az ügyvédi tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. Erre tekintettel az Adatkezelő vállalja, hogy a tevékenysége végzése során tudomására jutott személyes adatokat időbeli korlátozás nélkül megőrzi.

6. Az adatkezelés szabályai

6.1. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli az érintettek (beleértve a felhasználót) által az Adatkezelő részére feltárt vagy az Adatkezelő által más módon megszerzett személyes adatait. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során mindenkor köteles betartani a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvét, a célhoz kötöttség elvét, az adattakarékosság elvét, a pontosság elvét és a korlátozott tárolhatóság elvét, valamint az integritás és a bizalmas jelleg elvét. Az Adatkezelő felelős ezeknek az elveknek a betartásáért és képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

6.2. Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag a feladatai teljesítése során, meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, a cél eléréséhez szükséges legkisebb mértékben és legrövidebb ideig, de legkésőbb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezel. Az Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az Adatkezelő az érintett által megadott adatokat a Pmt. és az Ütv. rendelkezései szerint köteles megőrizni (az elektronikus okiratot 10 évig, a papíralapú okiratot 5 évig, míg az ellenjegyzett okiratokat és kapcsolódó dokumentumokat 10 évig köteles megőrizni). Az Adatkezelő az egyéb személyes adatokat (ügyfél-átvilágítás során tudomására jutott adatokat) az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 évig köteles megőrizni. Az ügylet meghiúsulása esetén a meghiúsulást követően, illetve általános érdeklődő esetén a megkeresését követően 2 év elteltével a személyes adatok törlésre kerülnek.

6.3. Az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

6.4. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak, és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

6.5. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. valamint az egyéb hazai és nemzetközi adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő védi a kezelt személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

6.6. A megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és azok a munkavállalók jogosultak hozzáférni, akiknek a személyes adat megismerése az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az adattovábbításra a 10. pont rendelkezései vonatkoznak.

6.7. Az Adatkezelőnél adatkezelést végző munkatársak és az Adatkezelő megbízásából az adatkezelésben részt vevő, annak valamely műveletét végző szervezetek munkatársai kötelesek a megismert személyes adatokat a jelen Szabályzatban, az Infotv.-ben, valamint a GDPR-ban meghatározott módon kezelni.

6.8. Az Adatkezelő mindenkori munkatársai a munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen megfelelően védett legyen.

7. Az érintett (felhasználó) jogainak érvényesítése

7.1. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során a GDPR, az Infotv. és az Ütv. rendelkezéseivel összhangban biztosítja az érintett jogainak érvényesülését.

7.2. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

7.3. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7.4. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

7.5. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. 

7.6. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy (különösen ismétlődő jellege miatt) túlzó, úgy az Adatkezelő – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre –:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

7.7. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Adatkezelő az információkat – az érintett kifejezett kérelmének hiányában – PDF formátumban bocsátja rendelkezésre.

7.8. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.9. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat a GDPR 17. cikkében foglaltak szerint. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot akkor, amennyiben a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7.10. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikkében foglaltak szerint. A korlátozás ideje alatt az Adatkezelő és esetleges adatfeldolgozói a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatják.

7.11. Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen a GDPR 21. cikkében foglaltak szerint.

8. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó különös rendelkezések

8.1. A Weboldal adatkezelése

A Weboldalhoz bárki a személyes adatai közlése, valamint kilétének felfedése nélkül hozzáférhet, a Weboldalon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat a Weboldalon tárolt valamennyi tartalomból.

A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Adatkezelő tulajdona, szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotása. Az Adatkezelő ezzel kapcsolatosan minden jogot fenntart.

A Weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül közvetlen jogi tanácsadásnak, azt az Adatkezelő csupán tájékoztató jelleggel helyezi el, és e tekintetben a felelősségét kizárja. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését az Adatkezelő szintén kizárja. A Weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt. A Weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Adatkezelő minden felelősséget kizár.

8.2. Cookie-k (sütik) használata

Az Adatkezelő a Weboldal név nélküli meglátogatása során keletkezett adatokat kizárólag a Weboldal technikai üzemeltetése érdekében, statisztikai célokra, a rendszer biztonságának növelésére, a jobb és minőségi felhasználói élmény biztosítása, Hírlevél küldésére és a Weboldal fejlesztése céljából használja fel. Ezek az adatok nem minősülnek személyes adatnak és az Adatkezelő ezeket nem kapcsolja össze személyes adatokkal; ezek az adatok a nyilvánosság számára nem hozzáférhetők és önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint azonosítani.

Az Adatkezelő a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (pl. IP-cím, a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje, a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás, stb.) úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A Weboldal által működtetett sütik alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) szakasza értelmében az érintett előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli.

A sütik a látogató által használt böngészőben tilthatók le.

8.3. Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatok kezelése

Az Adatkezelő valamennyi nyilvános elérhetőségén és a Weboldal „Kapcsolat” menüpontjának segítségével valamennyi felhasználó felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel.

A kapcsolatfelvétel során az érintett dönt az általa megadott személyes adatok kezeléséről. Az adatkezelés jogalapját az érintett biztosítja azáltal, hogy az előzetes tájékoztatás alapján a vele történő kapcsolatfelvétel céljából önként megadja az adatait az Adatkezelő számára.

A „Kapcsolat” menüpontot igénybe vevő felhasználók az üzenet elküldésével önkéntesen, határozottan és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő az adataikat az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott módon, a kapcsolatfelvételtől számított legfeljebb 1 évig, elektronikusan kezelje.

A „Kapcsolat” menüpont használatával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a nevének, e-mail címének, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adatainak, telefonos elérhetőségének, valamint az általa előadott ügy leírásának az Adatkezelő általi, a kapcsolatfelvétel során megjelölt célra való felhasználásához.

8.5. Üzleti kapcsolattartás céljából kezelt adatok

Az Adatkezelőaz ügyféladatokon kívül üzleti kapcsolatépítés céljából további személyek elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím), névjegykártyán feltüntetett további adatait (cégnév, pozíció) is kezeli, gyűjti, papíralapon és elektronikus formában egyaránt, az érintett önkéntes hozzájárulása alapján.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

9.1. Az érintett (felhasználó) kérelmezheti az Adatkezelőnél: (a) tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről, (b) a személyes adatai helyesbítését, valamint (c) a személyes adatai – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

9.2. Amennyiben az érintett (felhasználó) úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése során megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz

 1. a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; www.naih.hu) panasszal élhet, vagy
 2. b) bírósághoz fordulhat.

9.3. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. és a GDPR tartalmazza.

10. Adatfeldolgozás

10.1. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az érintettek hozzájárulása nélkül harmadik személy részére a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha az adatátadást az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség írja elő. Az Adatkezelő adatfeldolgozó igénybevételéről az érintetteket előre tájékoztatja.

10.2. Az Adatkezelő megbízásából esetlegesen adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki/amely megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelési követelményeknek való megfelelést és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó az ügyvéd előzetes írásbeli eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

10.3. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai szerint végzi az adatok kezelését, és a feldolgozás során kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint járhat el. Az adatfeldolgozó érdemi döntést nem hozhat a tudomására jutott személyes adatokról. Az adatfeldolgozó nem jogosult arra, hogy saját célra adatfeldolgozást végezzen. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozó munkavállalói megismerhetik, azonban sem az adatfeldolgozó, sem az adatfeldolgozó munkavállalói nem továbbíthatják azokat harmadik személyeknek.

11. Adatvédelmi incidensek kezelése

11.1. Az Adatkezelő a tudomására jutott adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

11.2. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

11.3. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

12. A Szabályzat módosítása

12.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

12.2. Amennyiben a Szabályzat módosítása a Weboldal felhasználói személyes adatainak kezelését bármilyen módon érinti, az Adatkezelő a változtatásokról az érintettet (felhasználót) e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a Szabályzat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő ismételten kéri az érintett (felhasználó) hozzájárulását az adatainak további kezeléséhez.

13. Egyéb

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. és a GDPR rendelkezései, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

 

 

2019. november 12.

Horváth Tímea ügyvéd

Adatkezelő